Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Πρόσληψη Επιστημόνων - Ερευνητών Αναγνωρισμένου Κύρους
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με τίτλο:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TECHNOLOGIES AND INFRASTRUCTURES FOR BROADBAND APPLICATIONS AND SERVICES

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)», έχοντας υπ΄όψιν :

 Κ α λ ε ί

 τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2014-2015, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

A' εξάμηνο σπουδών

Μάθημα:  13 (Y) - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών (για την παροχή επικουρικού έργου)

Γ' εξάμηνο σπουδών

Μάθημα:  24 (Y) - Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων

Μάθημα:  33 (E) - Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (διπλώματα ή πτυχίο, διδακτορικό). Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με εκτενή αναφορά και τεκμηρίωση των σπουδών του επιστημονικού έργου, της επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και της διδακτικής προϋπηρεσίας

4. Αντίγραφο ταυτότητας

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να υποβληθούν μέχρι την 18/11/2014  (ώρες 9.00-13.00 μ.μ.) στη Γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Τ.Κ. 30020, Αντίρριο.

Το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνάφεια με αυτό που απαιτείται για τα μαθήματα των προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τ.Ε.Ι. και ο υποψήφιος να διατίθεται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, ώστε να ολοκληρώνεται η διδασκαλία του μαθήματος του Προγράμματος.

Κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια διεθνούς κύρους.

Σε κάθε μάθημα μπορεί να συνεπικουρούν στην διδασκαλία του μαθήματος και την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως Διδάσκοντες εργαστηρίων (Lab Assistants) επιστήμονες ή επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εφόσον έχουν τουλάχιστον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι διδάσκοντες εργαστηρίου δεν μπορούν να αναλάβουν αυτοδύναμη διδασκαλία αλλά συνεπικουρούν τον διδάσκοντα (επικουρικό έργο) στην διάρκεια της διδασκαλίας ή επιβλέπουν τους φοιτητές στην εκτέλεση των εργαστηριακών τους ασκήσεων.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας, του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.teiwest.gr για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26340 38566 κα Αλεξάνδρα Τσουκαλά. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθ. Βασίλειος Τριανταφύλλου

Share