Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου ξεκινούν τα 

Τα μαθήματα των Α' και Γ' εξαμήνων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών» «Technologies and Infrastructures for Broadband Application and Services» θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 και θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν από καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και από προσκεκλημένους καθηγητές άλλων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και από εξειδικευμένα στελέχη εταιριών.

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για Πρόσληψη Επιστημόνων - Ερευνητών Αναγνωρισμένου Κύρους
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με τίτλο:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TECHNOLOGIES AND INFRASTRUCTURES FOR BROADBAND APPLICATIONS AND SERVICES

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services)», έχοντας υπ΄όψιν :

 • Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Νόμος πλαίσιο Τ.Ε.Ι.» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους:2916/01, 3404/05, 3549/07 4009/2011 και 4076/2012, 4115/2013, 4186/2013 και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3685/16-7-2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
 • Τα άρθρ. 38 και 32 του Ν. 4009/2011 «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πρόγραμμα Σπουδών».
 • Το Π.Δ. 94/2013(ΦΕΚ 132/Α/5-6-2013) «Συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου… »
 • Την Υ.Α. 42029/Ε5/ ΦΕΚ 1284/11.04.2012/τ. Β’«έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών».
 • Το αρθ. 12 παρ. 4 του «ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Το αριθμ. 3/9/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Το αριθμ. 10/11/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 Κ α λ ε ί

 τους ενδιαφερόμενους, για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο του 2014-2015, με ωριαία αντιμισθία, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

A' εξάμηνο σπουδών

Μάθημα:  13 (Y) - Προηγμένα Συστήματα Διαδικτυακών Τεχνολογιών (για την παροχή επικουρικού έργου)

 •  Advanced routing protocols, 4,5 ώρες
 •  Cloud systems: distributed file system, batch processing systems & row stores, 7 ώρες

Γ' εξάμηνο σπουδών

Μάθημα:  24 (Y) - Προηγμένα Συστήματα Πολυμέσων

 •  3-D graphics & augmentedreality, 12 ώρες (θεωρία+ εργαστήριο)

Μάθημα:  33 (E) - Τεχνολογίες Ευρυζωνικών Δικτύων

 •      Broadband mobile technologies, broadband access technologies, emerging beyond state of the art broadband network technologies, 9 ώρες (θεωρία)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος. οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
 • Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα στα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια κ.λπ.).
 • Να τεκμηριώνουν συναφή εκπαιδευτική δραστηριότητα ανάλογου επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο κάθε θέσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (διπλώματα ή πτυχίο, διδακτορικό). Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με εκτενή αναφορά και τεκμηρίωση των σπουδών του επιστημονικού έργου, της επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και της διδακτικής προϋπηρεσίας

4. Αντίγραφο ταυτότητας

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέτουν οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, αριθμημένα και να υποβληθούν μέχρι την 18/11/2014  (ώρες 9.00-13.00 μ.μ.) στη Γραμματεία του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, Τ.Κ. 30020, Αντίρριο.

Το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνάφεια με αυτό που απαιτείται για τα μαθήματα των προγραμμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τ.Ε.Ι. και ο υποψήφιος να διατίθεται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, ώστε να ολοκληρώνεται η διδασκαλία του μαθήματος του Προγράμματος.

Κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια διεθνούς κύρους.

Σε κάθε μάθημα μπορεί να συνεπικουρούν στην διδασκαλία του μαθήματος και την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων ως Διδάσκοντες εργαστηρίων (Lab Assistants) επιστήμονες ή επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. εφόσον έχουν τουλάχιστον Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι διδάσκοντες εργαστηρίου δεν μπορούν να αναλάβουν αυτοδύναμη διδασκαλία αλλά συνεπικουρούν τον διδάσκοντα (επικουρικό έργο) στην διάρκεια της διδασκαλίας ή επιβλέπουν τους φοιτητές στην εκτέλεση των εργαστηριακών τους ασκήσεων.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας, του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.teiwest.gr για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26340 38566 κα Αλεξάνδρα Τσουκαλά. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Καθ. Βασίλειος Τριανταφύλλου

Μετά από συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.tesyd.teimes.gr/form_msc/ και αποστέλλονται έντυπα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που είναι αναρτημένες στον σύνδεσμο.

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής στις 3/9/2014 το ύψος των διδάκτρων για το ΠΜΣ καθορίστηκε σε 3.900 Ευρώ για τον πλήρη κύκλο του ΠΜΣ. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση των οργάνων.


Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Τριανταφύλλου Βασίλης