Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται στα γραφεία της γραμματείας του Προγράμματος στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος ή του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη γραμματεία του Προγράμματος τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Προγράμματος.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
 • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά- σύμφωνα με το υπόδειγμα).
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Η Γραμματεία του Προγράμματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος ή την Συντονιστική Επιτροπή το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό φάκελο. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Παράρτημα Α’

Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας

Η γνώση της αγγλικής τεκμηριώνεται: με πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2− Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ΑΕΙ (πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) της αλλοδαπής, ή β) διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με την επιστήμη της Ηλεκτρονικής σε αγγλόφωνη χώρα