Το Πρόγραμμα μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους φοιτητές υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Οι υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται τόσο σε υποψήφιους φοιτητές όσο και σε εγγεγραμμένους φοιτητές του Προγράμματος που έχουν ολοκληρώσει τμήμα των σπουδών τους, τα δε βραβεία σε φοιτητές που έχουν αριστεύσει στην μεταπτυχιακή εργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεκτιμά τα κριτήρια:

Share