Το Πρόγραμμα μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε εγγεγραμμένους φοιτητές υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Οι υποτροφίες μπορεί να χορηγούνται τόσο σε υποψήφιους φοιτητές όσο και σε εγγεγραμμένους φοιτητές του Προγράμματος που έχουν ολοκληρώσει τμήμα των σπουδών τους, τα δε βραβεία σε φοιτητές που έχουν αριστεύσει στην μεταπτυχιακή εργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης συνεκτιμά τα κριτήρια:

  • δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Προγράμματος,
  • το όριο ετήσιου εισοδήματος των φοιτητών,
  • επιδόσεις όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό φοιτητή που έχει ήδη εισαχθεί σε προηγούμενη περίοδο ή την εν γένει κατάταξή των υποψηφίων στον Πίνακα Επιλεγμένων και επιλαχόντων του Προγράμματος