Στους απόφοιτους του Προγράμματος «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών - Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services» απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services». Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις κείμενες διατάξεις.