Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

  1. Πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής καθώς και Τηλεπικοινωνιών.
  2. Καθ’ υπέρβαση επί του συνολικού αριθμού των εισαγομένων μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τριτοβάθμιων Σχολών της αλλοδαπής ή της ημεδαπής που δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία σε ποσοστό 20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί και ο αριθμός θέσεων της παραπάνω κατηγορίας 1, εφ’ όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής.
  3. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της περιόδου εγγραφών στο Πρόγραμμα.
  4. Στο Πρόγραμμα επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός κι ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος κι ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε 15 (δεκαπέντε) και κατ’ ανώτατο όριο σε 25 (είκοσι πέντε). Σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται από την Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και μπορεί να μεταβάλλεται για κάθε κύκλο σπουδών.