Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Share