Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
 • Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά). Για τις συστατικές επιστολές, ο υποψήφιος θα υποδείξει στην ηλεκτρονική αίτησή του τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο (2) προσώπων, με τα οποία η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. θα έλθει σε επικοινωνία προκειμένου να ζητήσει και να λάβει τις αντίστοιχες συστατικές επιστολές.
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα από τις αρμόδιες αρχές, υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.