Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (ΤΜΗΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών (Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services».

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών - Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στις βασικές τεχνολογίες για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, ολοκλήρωση και έλεγχο σύγχρονων και μελλοντικών ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των:

  • Τεχνολογιών Internet Επόμενης γενιάς
  • Ευρυζωνικά Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
  • Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Εφαρμογές
  • Τεχνολογίες Υλικού και λογισμικού για Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα.

Σκοπός του είναι η δημιουργία έμψυχου δυναμικού στη χώρα, στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό για τη σύγχρονη κοινωνία δια-επιστημονικό χώρο της επιστήμης και τεχνολογίας ΤΠΕ.

2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής καθώς και Τηλεπικοινωνιών.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε 15 (δεκαπέντε) και κατ’ ανώτατο όριο σε 25 (είκοσι πέντε). Σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και μπορεί να μεταβάλλεται για κάθε κύκλο σπουδών.

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2015. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.cied.teiwest.gr/form_msc/. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 

Δείτε την αναλυτική προκύρηξη

4.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Αντίρριο, ΤΚ 30020, Ελλάδα

  1. Ιστοσελίδα: http://www.cied.teiwest.gr/msc/
  2. Email: msc-cied [at] teimes.gr
  3. Τηλέφωνο: (+30) 26340 38566
  4. Fax: (+30) 26340 29667