Περιγραφή Μαθήματος:

Βασικές αρχές των κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού: επικοινωνία, διεργασίες, ονομασία, συγχρονισμός, συνέπεια και αναπαραγωγή, ανοχή σε σφάλματα, ασφάλεια και κατανομή περιεχομένου. Αρχιτεκτονικές προσανατολισμένες στις υπηρεσίες (SOA). Κατανεμημένα συστήματα με βάση τον Παγκόσμιο Ιστό, κατανεμημένες εφαρμογές Ιστού και τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού (XML, SOAP, WSDL, REST). Δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN). Συστήματα Ομοτίμων (P2P). Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική επιχειρηματικών συστημάτων. Web Services Business Process Execution Language (WS-BPEL), μια XML γλώσσα για τον καθορισμό και τη διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών που βασίζονται στις Υπηρεσίες Ιστού. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα ανάπτυξης (Java EE και .NET). Μελέτη περιπτώσεων από πραγματικά και σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα λογισμικού, για την επίδειξη του σχεδιασμού και του τρόπου ανάπτυξής τους.

Βιβλία:
DISTRIBUTED SYSTEMS: Concepts and Design (5th Edition, 2011)
George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg and Gordon Blair

DISTRIBUTED SYSTEMS: principles and paradigms (2nd Edition, 2006)
Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen

Κωδικός Μαθήματος: 41