Αυτή η ενότητα εξετάζει τις σύγχρονες τεχνικές στη μετάδοση δεδομένων στις παγκόσμιες επικοινωνίες (π.χ. ATM, MPLS, SDH) και τις τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης και δικτύων πυρήνων (xDSL, PON, WiMax κ.λπ., Αρχιτεκτονικές Οπτικών Δικτύων, GMPLS). Αρχιτεκτονικές IP Δικτύων.

Κωδικός Μαθήματος: 33