Η ύλη του μαθήματος «Αρχές Ασυρμάτων Επικοινωνιών» εισαγ’αγει τον φοιτητή σε προχωρημένες αρχές και έννοιες των σύγχρονων Ασυρμάτων Επικοινωνιών. Η γνώση των αρχών Ασυρμάτων Επικοινωνιών θεωρείται σήμερα πολύ σημαντική,σε μία εποχή όπου η συνεχής εξέλιξη των ευρυζωνικών ασυρμάτων δικτύων λαμβάνει χώρα με μεγάλες εξελικτικές ταχύτητες. Το παρόν μάθημα επικεντρώνεται στο φυσικό κανάλι, στα προβλήματα του καθώς και στις προτεινόμενες λύσεις. Εν συντομία ο φοιτητής στο παρόν μάθημα θα ακούσει αρχικά μία περίληψη των φυσικών μοντέλων ασυρμάτου καναλιού στον ελεύθερο χώρο, μαζί με τα ανακύπτοντα προβλήματα των ανακλάσεων, την μαθηματική αναπαράσταση ενός χρονομεταβλητού συστήματος εισόδου-εξόδου καθώς και την προσέγγιση μοντέλου βασικής ζώνης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί η θεωρία της  αναγνώρισης σήματος σε κανάλια με fading χαρακτηριστικά και θα γίνει μία σύντομη αναδρομή στην βασική θεωρία αναγνώρισης σήματος σε θορυβώση κανάλια (basic Detection theory in a fading channel). Οι προτεινόμενες λύσεις θα αναλυθούν, περιλαμβάνοντας Time Diversity, Antenna Diversity, Frequency Diversity). Η χωρητικότητα καναλιού θα παρουσιαστεί για κανάλια AWGN channels, Slow Fading channel and Fast Fading channels. Τέλος θα ακολουθήσει μία εκτενής αναφορά στις τεχνολογίες ΜΙΜΟ.

Course Code 31