Ονόματα Διδασκόντων:
Prof Nikolaos Voros, Prof Michael Hübner, Prof Diana Göhringer, Prof Athanasios Kakarountas, Dr. George Keramidas

 

Περιγραφή Μαθήματος:

Μεθοδολογικές ανάγκες για: Τηλεπικοινωνίες, Αυτοκινητοβιομηχανία, Βιοπληροφορική, Επεξεργασία εικόνα και σήματος, Cyberphysical συστήματα. Εισαγωγή στις μεθοδολογίες: Ανάλυση απαιτήσεων, Επαναληπτική ανάπτυξη, Αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση. Εισαγωγή στις τυπικές μεθόδους. Σχεδιασμός προγράμματος με: Matlab/Scilab, SystemC, ImpulseC, VHDL, Εργαλεία σύνθεσης υψηλού επιπέδου.  Ποιότητα προγράμματος. Μοτίβα σχεδίασης για ενσωματωμένα συστήματα. Σχεδιασμός βασισμένος σε αρχιτεκτονική: αρχιτεκτονικές απλού πυρήνα, αρχιτεκτονικές πολλαπλού πυρήνα, Επαναδιαμορφούμενες αρχιτεκτονικές, Πρότυπα αρχιτεκτονικών, Γλώσσες περιγραφής αρχιτεκτονικής, Networks-on-Chip. Δρομολόγηση και επιμερισμός, αλγόριθμοι επιμερισμού, λειτουργική αξιολόγηση σχεδιαστικών επιλογών. Πλαίσια αξιολόγησης: πως ελέγχουμε την ορθότητα των συστημάτων. Ανάπτυξη οδηγούμενη από έλεγχο, Πλαίσια ελέγχου.

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://openeclass.teimes.gr/courses/CIED205/

Κωδικός Μαθήματος: 14