Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών – Technologies and Infrastructures for Broadband Applications and Services»το οποίο λειτούργησε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013 – 2018 αντικαταστάθηκε από το νέο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων (απόφαση 13926 Συγκλήτου ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ΦΕΚ 1753/Β/17.05.2018).